Vraag 9

Die diagram hieronder toon ‘n vereenvoudigde elektrolitiese sel wat gebruik word om ‘n ring te elektroplateer. 9.1 Definieer die term elektroliet. (2) 9.2 Is die suiwer chroommetaal die ANODE of die KATODE van die sel? Gee ‘nrede vir die antwoord. (2) 9.3 Skryf die halfreaksie neer wat by die ring plaasvind. (2) 9.4 Bereken die … Read more

Vraag 8

Die tabel hieronder toon twee halfselle, A en B, wat gebruik is om ‘n elektrochemiesesel onder STANDAARDTOESTANDE op te stel. 8.1 Noem die energie-omskakeling wat in hierdie sel plaasvind. (1) 8.2 Bereken die massa silwernitraat, AgNO3, wat gebruik is om 150 cm3van die elektrolietoplossing in halfsel B te berei. (4) 8.3 Definieer die term reduseermiddel. … Read more

Vraag 6

Beskou die gebalanseerde vergelyking hieronder vir ‘n hipotetiese reaksie wat in ‘n verseëlde 2 dm3 -houer by 300 K plaasvind. 6.1 Definieer die term chemiese ewewig. (2) 6.2 Die hoeveelheid van elke stof teenwoordig in die ewewigsmengsel by 300 K, word in die tabel hieronder getoon. Die temperatuur van die houer word nou na 350 … Read more

Vraag 5

5.1 Definieer die term reaksietempo. (2) 5.2 Gee ‘n rede waarom die gradiënt van die grafiek tussen t2 en t3 afneem. (1) 5.3 Veranderinge in die grafiek tussen t1 en t2 is as gevolg van temperatuurveranderinge in die reaksiemengsel.5.3.1 Is die reaksie EKSOTERMIES of ENDOTERMIES? (1) 5.3.2 Verduidelik die antwoord deur na die grafiek te … Read more

Vraag 4

4.1 Verbinding P word as uitgangsreaktans in elk van twee reaksies gebruik sooS in die vloeidiagram hieronder getoon. I, II en III verteenwoordig organiese reaksies. 4.1.1 Noem die tipe reaksie wat deur I voorgestel word. (1) 4.1.2 Is 2-metielbutan-1-ol ‘n PRIMÊRE, SEKONDÊRE of TERSIÊRE alkohol?Gee ‘n rede vir die antwoord. (2) 4.1.3 Skryf die STRUKTUURFORMULE … Read more

Vraag 3

Die smeltpunte en kookpunte van vier reguitketting-ALKANE word in die tabel hieronder getoon. 3.1 Definieer die term smeltpunt. (2) 3.2 Skryf die algemene gevolgtrekking neer wat oor die smeltpunte van reguitketting-alkane gemaak kan word. (2) 3.3 Noem die tipe Van der Waalskragte tussen molekule van oktaan. (1) 3.4 Skryf die oorheersende fase van die volgende … Read more

Vraag 2

Die letters A tot H in die tabel hieronder verteenwoordig agt organiese verbindings. 2.1 Definieer die term onversadigde verbinding. (2) 2.2 Skryf neer die:2.2.1 Letter wat ‘n ONVERSADIGDE verbinding voorstel (1) 2.2.2 NAAM van die funksionele groep van verbinding C (1) 2.2.3 Letter wat ‘n KETTINGISOMEER van verbinding C voorstel (2) 2.2.4 IUPAC-naam van verbinding … Read more

Vraag 1

1.1 Watter formule toon die manier waarop atome in ‘n molekuul gebind is, maar toon nie al die bindingslyne nie?A. EmpirieseB. MolekulêreC. StruktuurD. Gekondenseerde struktuur (2) 1.2 Watter EEN van die volgende verbindings het waterstofbindings tussen symolekule?A. CH3(CH2)2CH3B. CH3COCH2CH3C. CH3COOCH2CH3D. CH3CH(OH)CH2CH3 (2) 1.4 ‘n 2 g-stuk magnesium reageer met ‘n OORMAAT soutsuur volgens die volgende … Read more