Vraag 5

‘n Sloopkoeël (‘demolition ball’) word deur ‘n hyskraan gebruik om die muur van ‘n
gebou te breek.
Die sloopkoeël, met massa 1 250 kg, word in 60 s deur die hyskraan na ‘n punt R op ‘n
hoogte van 5,8 m bokant sy laagste posisie opgetel.
Ignoreer lugweerstand.

5.1 Definieer die term drywing in woorde. (2)


5.2 Bereken die gemiddelde drywing deur die hyskraan verbruik om die
sloopkoeël na punt R op te lig. (3)


Die sloopkoeël word vanaf punt R losgelaat en tref die muur op die laagste punt van sy
swaai. Die koeël beweeg dan 0,25 m HORISONTAAL in die muur in voordat dit tot rus
kom.


5.3 Definieer die term konserwatiewe krag. (2)


5.4 Is die krag wat die muur op die koeël uitoefen ‘n KONSERWATIEWE of ‘n
NIE-KONSERWATIEWE krag? (1)


5.5 Noem die energieomsetting wat tydens die afwaartse swaai van die
sloopkoeël plaasvind. (1)


5.6 Gebruik energiebeginsels en bereken die grootte van die gemiddelde krag
wat op die bal uitgeoefen word terwyl dit in die muur inbeweeg. (5)
[14]

How useful was this Question?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this question.